Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Het mul­ti-te­nant ge­bouw wordt de eer­ste ont­wik­ke­ling in het deel­ge­bied Kop van Leeu­wen­hoek, ge­le­gen aan de Eh­ren­fest­weg, één van de en­trees van het Lei­den Bio Sci­en­ce Park. De ge­meen­te Lei­den heet­te Ka­dans van har­te wel­kom. "Lei­den is geen toe­val voor Ka­dans, het is een plek waar al eeu­wen­lang ta­lent bij el­kaar komt, waar ont­dek­kin­gen wor­den ge­daan die de mens­heid ten goe­de ko­men. We heb­ben par­tij­en als Ka­dans no­dig om die com­mu­ni­ty ver­der te ver­ster­ken," ver­tel­de wet­hou­der Paul Dirk­se woens­dag­mid­dag.

Plus Ul­tra Lei­den, zo­als het nieu­we mul­ti-te­nant ge­bouw gaat he­ten, wordt een nieuw bu­si­ness­cen­trum voor be­drij­ven en in­stel­lin­gen ac­tief in bios­cien­ces, Li­fe Sci­en­ces & He­alth. "Pu­blie­ke en pri­va­te par­tij­en ko­men er sa­men om te wer­ken aan in­no­va­ties op het ge­bied van bios­cien­ce. De mul­ti­dis­ci­pli­nai­re mo­ge­lijk­he­den in dit ge­bouw zijn uniek en gaan ons hel­pen bij ons stre­ven om ver­der te groei­en naar een in­no­va­tie­dis­trict" zei Ida Hais­ma, di­rec­teur van Lei­den Bio Sci­en­ce Park.

Met 19.000 m2 be­bouwd vloer­op­per­vlak aan kan­to­ren, la­bo­ra­to­ria en al­ge­me­ne voor­zie­nin­gen biedt Plus Ul­tra Lei­den een ant­woord op de groei­en­de be­hoef­te aan huis­ves­ting op maat. Door re­a­li­sa­tie van uit­ge­brei­de mo­ge­lijk­he­den tot ont­moe­ten, lun­chen, ver­ga­de­ren en pre­sen­te­ren wordt ken­nis­uit­wis­se­ling en con­tact be­vor­derd en de sa­men­wer­king tus­sen star­tups, sca­le-ups en gro­te ge­ves­tig­de be­drij­ven en in­stel­lin­gen ge­sti­mu­leerd.

Plus Ul­tra Lei­den biedt ver­schei­de­ne fa­ci­li­tei­ten, waar­on­der ook ei­gen par­keer­plaat­sen. Ook rond het ge­bouw wor­den veel nieu­we fa­ci­li­tei­ten ge­re­a­li­seerd. "Dit is de bes­te plek, de groot­ste ont­wik­ke­lin­gen gaan hier plaats­vin­den. Dit is het hart van de cam­pus, naast het ge­bouw komt nog veel meer ho­re­ca, een sport­cen­trum en een par­keer­ga­ra­ge," ver­telt Mi­chel Leen­ders, di­rec­teur Vast­goed van Uni­ver­si­teit Lei­den.

Deerns is in het ont­werp­team ver­ant­woor­de­lijk voor het in­stal­la­tie­ont­werp, de bouw­fy­si­ca, brand­vei­lig­heid en de in­te­gra­tie van duur­zaam­heid op ba­sis van BREEAM-NL Ex­cel­lent. Nu de aan­ne­mers zijn ge­start met de bouw, con­tro­le­ren wij in het bouw­team de werk­te­ke­nin­gen en de kwa­li­teit van het uit­ge­voer­de werk en dra­gen we zorg voor de BREEAM cer­ti­fi­ce­ring. Al met al wordt een ont­zet­tend flexi­bel, com­for­ta­bel en duur­zaam ge­bouw ge­re­a­li­seerd.