Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

in­no­cent maakt na­tuur­lij­ke fruit­drank­jes 'om men­sen te hel­pen goed voor zich­zelf te zor­gen, op een ma­nier die ook goed is voor de pla­neet', stelt het be­drijf. Die aan­pak blijkt uit­ste­kend te wer­ken, want het be­drijf groei­de de af­ge­lo­pen ja­ren als kool. in­no­cent is in­mid­dels het groot­ste smoot­hie- en sap­jes­merk van Eu­ro­pa. Om die groei te fa­ci­li­te­ren zal het een splin­ter­nieu­we, duur­za­me fa­briek bou­wen in de Food Hub in de Rot­ter­dam­se ha­ven: de blen­der.

Le­vend be­wijs

Maar de blen­der is méér dan een pro­duc­tie­fa­ci­li­teit. in­no­cent am­bi­eert BREEAM-NL Out­stan­ding én een WELL-cer­ti­fi­ce­ring om een zo ge­zond mo­ge­lij­ke werk­om­ge­ving te cre­ë­ren. De fa­briek is daar­mee het le­ven­de be­wijs van hun duur­za­me in­ten­ties. "On­ze fi­lo­so­fie is dat je een winst­ge­vend be­drijf kunt zijn en te­ge­lij­ker­tijd ook de juis­te din­gen kunt doen voor men­sen en de pla­neet", licht lo­ca­tie­di­rec­teur An­dy Joy­n­son toe.

Pro­duc­tie­ke­ten in­kor­ten

Joy­n­son zegt dat de bouw van de CO2-neu­tra­le­fa­briek in Rot­ter­dam een lo­gisch uit­vloei­sel is van die am­bi­tie. "Op dit mo­ment ma­ken we niks echt zelf. Veel van on­ze pro­ces­sen zijn uit­be­steed aan part­ners, zo­als bij­voor­beeld de pro­duc­tie, het bot­te­len en het ver­pak­ken van on­ze pro­duc­ten. Door dat al­le­maal sa­men te bren­gen in één fa­briek, op een zeer stra­te­gisch plek als de Rot­ter­dam Food Hub, kor­ten we on­ze lo­gis­tie­ke be­we­gin­gen en pro­duc­tie­ke­ten dras­tisch in. Zo slaan we een flin­ke 'deuk' in on­ze CO2-voet­af­druk."

Nu is min­der ki­lo­me­ters ma­ken één ding, het bou­wen van een mo­der­ne, duur­za­me fa­briek is min­stens zo be­lang­rijk, be­na­drukt Joy­n­son. "Ook ele­men­ten als mi­ni­maal wa­ter­ver­bruik, af­val­re­duc­tie en -re­cy­cling en het cre­ë­ren van een fan­tas­ti­sche werk­plek zijn daar­in be­lang­rijk. Net als het re­a­li­se­ren van een pro­duc­tie­fa­ci­li­teit die zo ener­gie-ef­fi­ci­ënt als mo­ge­lijk is. Daar doen we al­les aan, on­der meer door de sa­men­wer­king te zoe­ken met ex­perts op het ge­bied van in­stal­la­tie­ont­werp en duur­za­me tech­no­lo­gie."

On­der de in­druk

Joy­n­son: "We heb­ben Deerns in eer­ste in­stan­tie ge­vraagd voor de aan­be­ste­ding van het in­stal­la­tie­tech­nisch ont­werp (ener­gie en HVAC) van de fa­briek. Daar­in had­den ze ech­ter ook mee­ge­no­men wat een BREEAM-NL en WELL-cer­ti­fi­ce­ring toe­voe­gen aan de fa­briek. Daar zijn we zo van on­der de in­druk, dat we dit mee­ne­men in de bouw­plan­nen. Deerns be­ge­leidt ons in het re­a­li­se­ren van de­ze am­bi­ties." Met na­me de WELL-cer­ti­fi­ce­ring, waar­bij de fo­cus ligt op het wel­zijn van werk­ne­mers (denk aan goe­de dag­licht­in­tre­ding, lucht­kwa­li­teit en vol­doen­de groen­zo­nes) is uniek. in­no­cents nieu­we fa­briek wil een van de eer­ste pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten ter we­reld wor­den met een WELL-cer­ti­fi­caat.

De­ze in­ves­te­ring komt bo­ven­op al­le in­span­nin­gen om de fa­briek zo ener­gie­zui­nig en duur­zaam mo­ge­lijk te ma­ken. Maar vol­gens Joy­n­son zijn de twee niet los van el­kaar te zien. "De WELL-stan­daard zal niet al­leen goed voor on­ze me­de­wer­kers zor­gen, hij daagt ons ook uit om na te den­ken over een werk­plek waar men­sen graag wil­len zijn. Een plek die ener­gie geeft, in plaats van op­slokt. In al­le op­zich­ten wil­len we 'the earth's fa­vo­ri­te litt­le he­al­thy drinks fac­to­ry' zijn.

de blen­der, fa­briek met gro­te am­bi­ties

in­no­cent's fa­briek de blen­der moet 'the earth's fa­vo­ri­te litt­le he­al­thy drinks fac­to­ry' wor­den. Goed voor pla­neet, con­su­men­ten, ei­gen werk­ne­mers én de bu­ren. De lo­ca­tie in de Rot­ter­dam Food Hub (Maas­vlak­te) is stra­te­gisch ge­ko­zen. Door de jui­ce ter­mi­nal en de vul­ope­ra­tie op één lo­ca­tie te com­bi­ne­ren, wor­den de weg­ki­lo­me­ters van de drank­jes met min­stens 25% ver­laagd, goed voor een CO2-re­duc­tie van 10%. Een com­bi­na­tie van in­no­va­tie­ve warm­te­pom­pen, hoog ren­de­ment led­ver­lich­ting, ener­gie-ef­fi­ci­ën­te me­cha­ni­sche en pro­ce­s­ap­pa­ra­tuur, en goe­de iso­la­tie­waar­den zor­gen voor een mi­ni­maal ener­gie­ge­bruik. Om vol­le­di­ge ener­gie­neu­tra­li­teit aan te to­nen, zijn door Deerns di­ver­se ge­a­van­ceer­de ener­gie­si­mu­la­ties uit­ge­voerd. De ener­gie­vraag die over­blijft, zal wor­den op­ge­wekt met zon­ne­pa­ne­len en twee wind­tur­bi­nes.