Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Lei­din­gen pro­mi­nent in het zicht

Bij het in­pas­sen van de in­stal­la­ties, lei­din­gen en ka­bel­go­ten maakt Deerns even­eens door­dacht ge­bruik van de be­staan­de mo­ge­lijk­he­den. Om­dat er geen ruim­te is voor een cen­traal kli­maat­sys­teem, wordt het kli­maat de­cen­traal ge­re­geld van­uit tien lucht­be­han­de­lings­kas­ten, ver­deeld over de lo­ze ruim­tes bo­ven de ver­die­pin­gen. De kas­ten staan dus niet op het dak, wat het mo­nu­men­ta­le aan­zicht van het com­plex enorm zou aan­tas­ten. Op an­de­re plek­ken komt de tech­niek juist pro­mi­nent in het zicht. De in­du­stri­ë­le aan­blik van lei­din­gen en ka­bel­go­ten sluit aan op het be­staan­de lei­ding­werk en het so­be­re, func­ti­o­ne­le ka­rak­ter van het ge­van­ge­nis­ge­bouw. Bo­ven­dien wordt zo voor­ko­men dat het ge­bouw 'een mu­se­um' wordt.

'Be­reid om te ge­ven en ne­men'

Bij het ont­wer­pen voor de trans­for­ma­tie komt het voor­al aan op een goe­de sa­men­wer­king en af­stem­ming: Ar­chi­tect Eve­lien van Beek van Ate­lier PRO: "Dat gaat hier hart­stik­ke goed. Deerns komt steeds met goe­de op­los­sin­gen, die het keu­rig in 3D pre­sen­teert, zo­dat ie­der­een ze goed kan be­kij­ken. Dat is su­per." Pro­ject­di­rec­teur Fred Gan­se­voort: "Ie­der­een komt met idee­ën en is be­reid om te ge­ven en te ne­men. Dan blijkt maar weer: als de druk hoog ge­noeg is, ko­men de op­los­sin­gen van­zelf op ta­fel."

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Tri­odos

Pop­po­di­um Neus­hoorn Leeu­war­den

Zer­ni­k­e­cam­pus Han­ze­ho­ge­school Gro­nin­gen