Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Ex­pert in­stal­la­ties

Ge­du­ren­de dit lang­du­ri­ge en com­plexe bouw­tra­ject ver­vult Deerns als ex­pert in­stal­la­ties een in­ten­sie­ve rol in de di­rec­tie­voe­ring. Deerns ad­vi­seert de op­dracht­ge­ver bij de uit­voe­ring en mo­ni­tort voort­du­rend de kwa­li­teit van het in re­a­li­sa­tie zijn­de werk. Daar­naast wordt van­uit de­ze rol on­der­steund in de snel­le ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van on­der­wijs be­hoef­ten wel­ke gaan­de­weg de re­a­li­sa­tie voort­du­rend plaats­vin­den. Op de­ze wij­ze wordt met de hulp van Deerns ge­zorgd dat de re­a­li­sa­tie van het pro­ject voor­spoe­dig en met een ho­ge ma­te van kwa­li­teit ver­loopt en dat zo veel als mo­ge­lijk re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen nog kun­nen wor­den ge­ïn­te­greerd en een plek krij­gen in het pro­ject.

Het pro­ject wordt ge­fa­seerd uit­ge­voerd met spe­ci­a­le aan­dacht voor be­per­king van over­last voor de stu­den­ten. Op­le­ve­ring van de he­le ver­bouw staat ge­pland in 2022.

Pro­jec­ten Alle projecten van Deerns

Uit­ge­licht

Tri­odos

Pop­po­di­um Neus­hoorn Leeu­war­den

Am­ster­dam Mu­se­um